پرسش‌های متداول

بررسی اولیه یک مقاله و اعلام اینکه مقاله متناسب با محور مجله است یا خیر معمولا چقدر زمان میبرد؟

یک تا دو هفته

معمولا مقاله توسط چند داور مورد بررسی قرار میگیرد؟

دو داور در مرحله داوری اولیه و یک داور در مرحله داوری نهایی