راهنمای نویسندگان

مجله پژوهش علف‌های هرز” مقاله های تحقیقی تهیه شده در زمینه علوم علف‌های هرز را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً در هیچ مجله‌ای انتشار نیافته باشند با رعایت نکات زیر جهت درج در مجله می‌پذیرد.

 

روش نگارش

تمام مقاله باید روی کاغذ به قطع 21 × 28 سانتیمتر A4 و با فاصله سطور یک و رعایت سه سانتیمتر حاشیه در چهار طرف تایپ شده باشد. اسامی علمی لاتین بایستی به صورت ایتالیک در پرانتز نوشته شوند. اسامی نگارنده (گان) مرجع با ذکر تاریخ بعد از فارسی آن به لاتین در متن قید می گردد. تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب گردد مگر در مواردی مثل مرتبه علمی و محل کار نگارنده(گان) که با اعداد 1 و 2 و... در پاورقی مشخص می‌گردد. محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند. متن فارسی با فونت بی زر (B Zar) و اندازه قلم 12 در محیط Word 2003 به صورت دو ستونی تایپ شده و فایل آن جهت بررسی از طریق سامانه مجله به آدرس http://wrj.kiau.ac.ir ارسال شود.

 

ترتیب بخش‌ها

بخش های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه و بررسی منابع، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی.

 

برگ شناسه

عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نگارنده(گان)، نام دانشگاه و موسسه پژوهشی که نگارنده (گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند (فارسی و انگلیسی)و تلفن، آدرس پستی و الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبات روی صفحه درج گردد.

 

عنوان

عنوان باید فشرده و گویا  باشد و از و از 25 کلمه تجاوز نکند. ترجمه انگلیسی عنوان (با حروف کوچک) نیز باید در زیر عنوان فارسی نوشته شود.

 

چکیده

چکیده باید فشرده گویایی از مقاله با تاکید بر هدف، مواد و روش کار و نتایج باشد و از 200 کلمه نباید فراتر رود. واژه‌های کلیدی نباید در برگیرنده کلماتی باشد که در عنوان مقاله به کار رفته است.

 

مقدمه و بررسی منابع

در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش‌های اجرا شده قبلی (داخلی و خارجی) در زمینه مورد بحث، هدف بررسی به طور واضح مطرح گردد.

 

مواد و روش ها

در این قسمت باید مواد طرح آزمایشی و روش‌های مورد استفاده به طور کامل بیان شود ولی در عین حال نیازی به شرح کامل روش‌های اقتباس شده نبود و باید به ذکر اصول و مآخذ اکتفا گردد.

 

نتایج و بحث‌ها

نتایج تحقیق به صورت نوشتار جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می شود. مضمون جداول به هر نحو و یا به هر شکل نباید در مقاله تکرار گردد. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون و متن جدول تشکیل می‌شود. همچنین سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سرجدول استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می شود. در متن جدول تا حد امکان نباید از خطوط عمودی استفاده کرد. هر ستون باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند می‌توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر نمود. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می‌شوند و ارتباط آنها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می‌گردد.

نتایج و بررسی‌های آماری باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود، چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی‌داری شده باشد در سطوح 5% و 1% به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شده و در صورتی که  اختلاف معنی دار نباشد باعلامت (ns) مشخص گردد. برای اینکه جدول های مربوط به نتایج برای خوانندگان غیر فارسی زبان نیز قابل استفاده باشد، عنوان و شماره جدول، متن جدول، سرستون ها و کلیه علائم و توضیحات پائین جدول باید به انگلیسی ترجمه شده و در زیر شرح فارسی نوشته شود.

تاریخ‌های مورد اشاره در متن جدول از تاریخ هجری خورشیدی به میلادی تبدیل و در جدول ارائه گردد. طبعاً اعداد متن جدول نیز باید به انگلیسی نوشته شده و کلیه مندرجات جدول از چپ به راست تنظیم شود. نمودارها و جداول حتی المقدور از 20×12سانتیمتر نباید تجاوز کند.

در مورد شکل و نمودار، نوشتار بایستی در زیر شکل یا نمودار باشد. نمودارها نیز باید با اعداد انگلیسی تنظیم شوند و ترجمه انگلیسی شرح نمودار و یا شکل در زیر شرح فارسی ارائه گردد. بدیهی است که جدول‌ها و شکل‌ها دو زبانه خواهند بود و اعداد آنها به لاتین نوشته می‌شوند.

در این قسمت نتایج حاصل تجزیه و تحلیل علمی می شوند و با توجه به هدف تحقیق و کارهای پژوهشی انجام شده دیگران بحث و نتیجه گیری به عمل می آید.

 

 سپاسگزاری 

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می شود، می توان از اشخاص و افرادی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نمده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش موثری داشته اند سپاسگزاری نمود.

 

 منابع مورد استفاده

ارجاع معمولً پس از  یک مطلب مهم قید می‌شود. طرز نوشتن ارجاع در متن بر اساس زیر خواهد بود. به این ترتیب که ابتدا باید پس از اتمام دستنوشت مجله، فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم گردد و سپس منابع مورد نظر که مطلب  به آن ارجاع داده می‌شوند در پایان جمله در داخل پرانتز به فارسی و لاتین گذاشته شود. مراجعی که دو نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن در فارسی از واژه “همکاران” و تاریخ و در
انگلیسی “., et alو تاریخ استفاده می شود.

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته تنظیم شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام خانوادگی نگارنده (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) تنظیم می‌شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند. در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحه مقاله (تمامی موارد به انگلیسی) خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتابهایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و سپس اول اسم دومین و ... نویسنده و پس از آن نام خانوادگی آنها (به انگلیسی) ذکر می گردد.

در مورد مقاله ای که از یک مجموعه استخراج شده است، بعد از ذکر نام نگارنده(گان) و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته می شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حروف “pp” شماره صفحه‌های آغاز و پایان آن قسمت با خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می‌شود. سپس با نوشتن عبارت “in“ و گذاشتن دو نقطه، نام ویراستار(ان) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد (به انگلیسی).

در مورد مراجعی که نویسنده ان مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه”Anonymous “ ذکر خواهد شد. مجدداً تأکید می‌گردد تمامی منابع فارسی مورد استفاده در متن مقاله و چه در انتهای آن باید به انگلیسی درج شوند و سال شمسی به سال میلادی تبدیل شود. مثال: (Amini et al., 2001).

 

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده مقاله باید به زبان انگلیسی ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

 

 سایر نکات

نگارندگان مسئول نظراتی هستند که در مقاله های خود بیان می‌کنند. اعضای هیات علمی تحریریه از پذیرش مقاله‌هایی که قبلً به صورت تک نگاشت و یا سایر انتشارات چاپ و توزیع شده‌اند معذور است. بدیهی است مقاله‌های ارائه شده در کنگره‌ها، سمپوزیم‌ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط خلاصه آنها چاپ و منتشر شده باشد مستثنی هستند. اعضای هیات تحریریه حق قبول، رد و ویرایش مقاله‌ها را دارند. مقاله‌های رسیده توسط اعضای هیات تحریریه با همکاری متخصصان، داوری شده و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسند.

 

نحوه ارسال مقالات

لطفاً فایل مقاله بدون نام نویسندگان را در قالب Word 2003 تهیه فرمائید و پس از اطمینان از رعایت کامل فرمت نگارش مجله، از طریق سامانه مجله به نشانی http://wrj.kiau.ac.ir ارسال نمائید. مشخصات نویسندگان در فایل جداگانه ای ارسال شود. در صورت عدم رعایت این موضوع مقاله به نویسنده مسئول عودت داده خواهد شد تا مشخصات مولفین از فایل اصلی مقاله حذف شود تا امکان ارسال مقاله جهت داوری وجود داشته باشد.