درباره نشریه

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده و به استناد مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1390/12/10 و طی نامه شماره‌ی 271094/3 مورخ 1390/12/24 با اعطای اعتبار علمی – پژوهشی به مجله پژوهش علف‌های هرز موافقت گردید.