دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-73 
3. بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت

صفحه 29-36

فرود بذرافشان؛ محمدجواد جمالزاده؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبداله بحرانی