دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 

علمی پژوهشی

1. پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

صفحه 1-13

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی


2. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

صفحه 15-30

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر