دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396 

علمی پژوهشی

1. برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت

صفحه 1-15

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی


6. نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری

صفحه 83-101

بهروز خلیل طهماسبی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری؛ اسکندر زند؛ رافایل دپرادو امین