دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 

علمی پژوهشی

1. بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت

صفحه 1-14

عبدالرحمان میرزائی؛ مهرانگیز جوکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ حسین بی باک


علمی پژوهشی

5. شناسایی برهم‌کنشی سس‌های ایران

صفحه 69-77

کاظم دادخواهی پور