دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388 
2. پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

صفحه 13-25

فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ شبنم سرورامینی


3. عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.))

صفحه 25-36

اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی


4. اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز

صفحه 37-51

لیدا رستمی؛ فرزاد مندنی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی


5. اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو

صفحه 51-63

ابراهیم رییس محمدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ الهام قربانی


8. مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران

صفحه 83-100

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد حسن هادیزاده