دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 

علمی پژوهشی

1. اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

صفحه 1-19

مصطفی سراجچی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست


3. کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز

صفحه 29-42

محمد عبداللهیان نوقابی؛ احمد رهبری؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی


4. کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان

صفحه 43-59

مصطفی درویش نیا؛ احسان اله زیدعلی؛ نادر آزادبخت؛ فاطمه درویش نیا؛ فرید گل زردی


5. مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم

صفحه 59-70

فرود بذرافشان؛ علی رضا صفاهانی لنگرودی؛ حسین موسوی نیا


7. مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره

صفحه 83-93

موسی فتاحی وانانی؛ منصور منتظری؛ سید محمد جواد میر هادی؛ حسین خدادادی


8. بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

صفحه 93-102

سید حسین وفایی؛ احسان اله زیدعلی؛ فرید گل زردی