دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
5. مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 63-76

حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان؛ حسین احمدی شرف؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی


8. مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب

صفحه 111-139

جاوید قرخلو؛ ابوالفضل درخشانی؛ ریباس ویدال؛ مهدی راستگو