دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 76-143 

علمی پژوهشی

1. پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم

صفحه 121-136

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر نیک پرست


6. ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide)

صفحه 199-212

محمدرضا مجیدی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مجید عباسپور؛ منصور منتظری