دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-184 
2. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک