شناسائی ژن عامل رونویسی متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به کم‌آبی (DREB2) در علف هرز بروموس‌ ژاپنی (Bromus japonicus) تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استاد گروه زراعت دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه زیست دانشکده علوم دانشگاه یزد

4 کارشناس آزمایشگاه، پژوهشکده زیست فناوری گیاهی دانشگاه زابل

5 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

گونه‌های گیاهی مهاجم که به عنوان علف هرز شناخته می شوند گیاهان مقاوم به شرایط نامساعد محیطی هستند که از این ویژگی می‌توان در جهت دستکاری‌های ژنتیکی و تراریختی جهت مقاوم کردن گیاهان زراعی استفاده نمود. این تحقیق با هدف شناسائی ژن درگیر در تحمل گیاهان به تنش‌های غیرزنده و محیطی با نام DREB2 در علف هرز بروموس ژاپنی اجرا گردید. بدین منظور ابتدا تنش شوری به گیاه بروموس ژاپنی با بکارگیری نمک کلرید سدیم اعمال گردید و پس از آن با توالی‌یابی و شناسائی ژن موثر در عمل مقاومت به تنش در این گیاه، توالی بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل و مقایسه توالی بدست آمده با توالی این ژن در گیاهان دیگر با نرم افزارهای مختلف ار قبیل BLAST، ExPasy، ELM، ClustalW و MegAlign صورت گرفت. نتایج موید این مطلب بود که قطعه تکثیر شده، مربوط به بخشی از ژن سنتز کننده فاکتور رونویسی متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده تحت تنش شوری در این گیاه می‌باشد. مقایسه توالی ژن DREB2 گیاه بروموس ژاپنی با سایر توالی‌های این ژن در گونه‌های گیاهی دیگر، ثابت کرد که Bromus japonicus و Aegilops tauschii با 9/89 درصد بیشترین شباهت (کمترین فاصله ژنتیکی) را دارد. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی اسیدآمینه حاصل از ترجمه توالی نوکلئوتیدی ژن DREB2 در این گیاه از طریق نرم‌افزار CDDsearch نشان داد که در این توالی، ناحیه DomainAP2 وجود دارد. این توالی با شماره دسترسی KP406596 در بانک جهانی ژن (NCI) به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها