تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد2

4 گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه‌ علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retrouflexus L.)، تاج‌خروس سبز (Amaranthus Viridis L.) و تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides S. Watson) اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی برای هر گونه بطور مجزا با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علوم علف‌های‌هرز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بذور تحت تاثیر نه تیمار دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و45)درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند و درصد و سرعت جوانه زنی بذور محاسبه و از مدل های رگرسیونی برای ارزیابی نتایج و تعیین دماهای کاردینال استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، در بین مدلهای رگرسیونی غیرخطی، مدل دو تکهای و مدل چند جمله‌ای درجه دوم با توجه به بیشترین ضریب تبیین (R2)، به خوبی سرعت جوانه‌زنی بذر این گیاهان را نسبت به دما توصیف نمودند. که بر این اساس، مدل دو‌تکه‌ای ارجحیت بیشتری داشت. بطور کلی دمای کمینه، دمای بهینه و دمای بیشینه با استفاده از مدل دو تکه ای برای، تاج‌خروس سبزبه ترتیب 86/4، 56/25 و 76/45درجه سانتی‌گراد، برای تاج‌خروس ریشه قرمز، به ترتیب، 65/6، 56/30 و 06/51 درجه سانتی‌گراد و برای تاج‌خروس خوابیده، به ترتیب 22/9، 39/34 و 66/50 درجه سانتی‌گراد تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان‌داد که جوانه زنی بذر تاج‌خروس در دامنه وسیعی انجام می‌شود.هرسه گونه توانسـتند بین دمـای 10 تا 45 درجـه سانتی‌گراد جوانه‌زنی کنند.

کلیدواژه‌ها