شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 محقق، گروه شیمی کشاورزی، دانشگاه کوردوبا، اسپانیا

4 محقق، مرکز تحقیقات علمی و فناوری اکسترمادورا، باداخوز، اسپانیا

5 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

6 گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

7 پروفسور، گروه شیمی کشاورزی، دانشگاه کوردوبا، اسپانیا

چکیده

به منظور بررسی مقاومت بیوتیپ­های فالاریس (Phalaris brachystachys Link.)  به  علف­کش هالوکسی فوپ آر متیل، آزمایشی در سال  1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 36 بیوتیپ فالاریس مشکوک به مقاومت و یک بیوتیپ حساس بودند که از مزارع گندم استان گلستان جمع­آوری شدند. آزمایش­ها شامل تعیین غلظت تفکیک­کننده، غربال بیوتیپ­ها با غلظت تفکیک­کننده، آزمون غلظت-پاسخ و دز-پاسخ برای بیوتیپ­های مقاوم بود. در آزمون زیست­سنجی بذر در پتری­دیش، بعد از تعیین غلظت تفکیک­کننده و غربالگری همه بیوتیپ­ها، دامنه­ای از غلظت­های مختلف علف­کش اعمال شد. در آزمایش دز-پاسخ واکنش بیوتیپ­های فالاریس در دامنه­ای از دزها شامل 25/0 تا 8 برابر دز توصیه شده علف­کش بررسی شد. براساس نتایج آزمون زیست­سنجی بذر، غلظت تفکیک­کننده برای بیوتیپ حساس 03/0 میلی گرم ماده  مؤثره در لیتر بود. نتایج آزمون غربالگری نشان داد که از بین بیوتیپ­های مورد بررسی، 19 بیوتیپ مقاوم بودند. درجه مقاومت به دست آمده از آزمایش­های گلخانه­ای برای بیوتیپ­های مقاوم فالاریس بین 2 و 4 بود. همچنین، همبستگی بالایی بین درجات مقاومت به دست آمده از روش گلخانه­ای و آزمایشگاهی مشاهده شد (87%). بررسی نقشه پراکنش بیوتیپ­های مقاوم حاکی از پراکنش غیریکنواخت این بیوتیپ­ها در سطح مزارع گندم استان گلستان بود. 

کلیدواژه‌ها