بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

5 سازمان تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی فرمولاسیون میکروکپسول علف‌کش تریفلورالین در کنار فرمولاسیون امولسیون (ترفلان 48 درصد) با مقادیر 50، 75 و 100 درصد مادۀ مؤثره توصیه‌شده (6/0، 9/0 و 2/1 کیلوگرم مادۀ‌ مؤثره در هکتار) و روش‌های کاربرد، اختلاط و عدم اختلاط با خاک، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌ زراعی 1393 در مرکز تحقیقات تیرتاش انجام شد. طی مراحل اجرا تراکم و وزن‌خشک علف‌های‌هرز 40 و 60 روز پس از نشاکاری و عملکرد گیاه توتون در چهار مرحله برداشت مورد سنجش قرار گرفت. علف‌های‌هرز غالب مزرعه شامل دم‌روباهی‌سبز و تاج‌خروس‌ریشه‌قرمز بودند. برطبق نتایج فرمولاسیون میکروکپسول موجب افزایش معنی‌دار کارایی هر یک از مقادیر مصرفی نسبت به فرمولاسیون امولسیون گردید. کاربرد 50 درصد دُز توصیه‌شده فرمولاسیون میکروکپسول اثر کنترل‌کنندگی مشابه کاربرد 75 درصد فرمولاسیون امولسیون داشت؛ بطوریکه کنترل علف‌های‌هرز دم‌روباهی‌سبز و تاج‌خروس‌ریشه‌قرمز در 50 درصد دُز توصیه‌شده میکروکپسول به ترتیب حدود 72 و 69 درصد و در 75 درصد امولسیون حدود 79 و 65 درصد گردید. همچنین کاربرد 50 درصد دُز توصیه‌شده فرمولاسیون میکروکپسول موجب افزایش عملکردی هم سطح کاربرد 100 درصد فرمولاسیون امولسیون به ترتیب با عملکرد 26/4 و 30/4 تن در هکتار شد. اختلاط علف‌کش با خاک جهت افزایش کارایی ضروری است.

کلیدواژه‌ها