بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده

به منظور بررسی علف‌کش‌‌ها بر عملکرد و اجزای ذرت در سیستم های مختلف خاک‌ورزی در منطقه فسا، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در 2 سال زراعی انجام شد. کرت‌های اصلی شامل خاک‌ورزی در 3 سطح خاک‌ورزی رایج ، کم خاک‌ورزی و بی خاک‌ورزی و تیمار کرتهای فرعی شامل علف‌کش‌ها در 7سطح نیکوسولفورون در 2 غلظت 2 و یک لیتر در هکتار، فورام سولفورون در دو مقدار 2 و یک لیتر در هکتار، فورامسولفورون + یدوسولفورون در 2 غلظت 5/1 و 75/0 لیتر در هکتار و شاهد بدون علف‌کش بود. نتایج نشان داد که بیشترین تراکم علف‌های هرز در خاک‌ورزی مرسوم (5/7 و 5/5 بوته در متر مربع) بود و کمترین تراکم علف‌های هرز در بی خاک‌ورزی به دست آمد. بیشترین وزن خشک علف‌های هرز در خاک‌ورزی مرسوم (3/45 و 1/36 گرم در متر مربع) بود و کمترین وزن خشک علف‌های هرز در بی خاک‌ورزی به دست آمد. نیکوسولفورون در میزان 2 لیتر در هکتار بیشترین تاثیر برکاهش تراکم علف‌های هرز باریک برگ را داشت و در کاهش تراکم علف‌های هرز پهن برگ تفاوت معنیداری بین علف‌کش‌های مصرفی مشاهده نشد. همچنین نیکوسولفورون در میزان 2 لیتر در هکتار بیشترین تاثیر در کاهش وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ نسبت به شاهد ( به ترتیب 8/22 و 8/13 گرم در متر مربع) داشت. بیشترین عملکرد دانه ذرت (12 تن در هکتار) در تیمار کم خاک‌ورزی و نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه (6/5 تن در هکتار) در تیمار خاک‌ورزی مرسوم و شاهد بدون علف‌کش به دست آمد.

کلیدواژه‌ها