غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل برخی ارقام و توده‌های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) به گل جالیز مصری pers.) Orobanche aegyptiaca) مصری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. در این آزمایش 23 رقم و 4 توده محلی گوجه فرنگی در دو سری تیمار آلوده به گل جالیز و شاهد (عاری از گل جالیز) کشت شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش، ارقام و توده های گوجه فرنگی مورد بررسی اختلاف معنی داری در زیست‌توده داشتند و گل جالیز وزن تر و خشک همه‌ی ارقام و توده های گوجه فرنگی را بطور معنی داری کاهش داد. ارقام و توده های گوجه فرنگی از نظر تحمل به گل جالیز اختلاف معنی داری با هم داشتند. به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده می توان ارقام اوربانا و GS15 و مارکونی را در کنار توده‌های گوجه فرنگی، ارقام حساستر در مقابل گل جالیز مصری معرفی کرد؛ حال آنکه ارقام کال جی ان، پرایمو، هیبرید پتوپرایدV، هیبرید زمان و هیبرید سوپرست با وجودی که از قابلیت پارازیته شدن بالایی در مواجهه با گل جالیز برخودار بودند، امّا مشاهده شد در مقایسه با دیگر ارقام کمترین میزان کاهش وزن اندام های هوایی و ریشه را در حضور گل جالیز به خود اختصاص دادند. همچنین مقایسه توده ها و ارقام گوجه فرنگی نشان داد علی رغم تولید زیست توده بالاتر توده ها در شرایط عاری از گل جالیز، در شرایط پارازیته شدن به گل جالیز توده‌ها از حسّاسیّت بیشتری برخوردار بودند و آسیب شدیدتری را متحمل شدند.

کلیدواژه‌ها