بررسی تاثیر قارچ پیریفورموسپورا بر رشد اولیه کلزا و علف‌های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 بوعلی سینا

چکیده

به منظور بررسی کلونی‌سازی قارچ روی ریشه کلزا و چند گونه علف‌هرز، هشت آزمایش مستقل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در سال 1396-97، اجرا شد. در آزمایشات مذکور دو سطح تلقیح قارچ، شامل قارچ پیریفورموسپورا (P. indica) و شاهد روی کلزا (Brassica napus L.) رقم احمدی و علف‌های‌هرز ازمک (Cardaria draba L.)، خاکشیر تلخ (Sisymbrium irio L.) خاکشیر (Descurainia sophia L.)، کیسه‌کشیش (Capsella bursa- pastoris Medik)، خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.)، یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu) و علف قناری(Phalaris minor Retz. )، اعمال شد. بعد از پر کردن گلدان‌ها با خاک استریل شده، قارچ‌ به گلدان‌ها اضافه و در هر گلدان تعداد بذر مشخصی کاشته شد. نتایج آزمایش نشان‌دهنده تاثیرات متفاوت قارچ بر رشد گیاه زراعی کلزا و علف‌های‌هرز بود. بیشترین درصد کلونی‌سازی قارچ کلزا به میزان 80/52 درصد و کمترین میزان کلونی سازی با ریشه گیاه خردل وحشی مشاهده شد. وزن خشک اندام هوایی در علف‌های هرز ازمک، کیسه‌کشیش، خردل و حشی و خونی واش در حضور قارچ، کاهش یافت. پاسخ رشدی میکوریزایی از 33/16- تا 49/50+ در گیاهان متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها