تأثیر آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و متری‌بوزین در کنترل علف‌های ‌هرز و آنزیم آنتی‌اکسیدانی سیب‌زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی آمیخته دو علف‌کش ریم‌سولفورون (تیتوس) و متری‌بوزین (سنکور) بر کنترل علف‌های ‌هرز، عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و با استفاده از رقم آگریا در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی، در سال 1395 انجام شد. تیمارها شامل علف‌کش‌‌های ریم‌سولفورن با مقادیر 0، 5/12، 25، 5/37 و50 گرم ماده مؤثره در هکتار و متری‌بوزین با مقادیر 0، 25/153، 50/306، 75/459 و 613 گرم ماده‌ی مؤثره در هکتار برای 5 نسبت آمیخته دو به دو (به‌صورت 0: 613، 5/12: 75/459، 25: 50/306، 5/37: 25/153و50: 0) و فاکتور دوم زمان‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ها شامل (پیش‌کاشت و سبز شدن غده سیب‌زمینی) بودند. براساس نتایج این تحقیق، کاربرد آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون + متری‌بوزین، باعث بهبود کارایی آنها در کنترل علف‌های هرز از طریق کاهش تراکم علف‌های هرز شد. نتـایج عملکرد تک بوته و عملکرد کل سیب‌زمینی نشان داد کـه تیمـار کاربرد 50/306 گرم متری‌بوزین + 25 گرم ریم‌سولفورون در زمان سبز شدن به‌ترتیب با 53/10 و 83/61 درصد افزایش عملکرد تک بوته و عملکرد کل، نسبت به شاهد، برترین تیمار آزمایش بود.

کلیدواژه‌ها