پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زرعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر دما و رطوبت بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم (Eryngium caeruleum) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم علف‌های ‌هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل هفت سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی‌گراد) و هفت سطح رطوبتی (0 ،2- ،4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار) بودند و از مدل هیدروترمال‌تایم بردفورد برای توصیف جوانه‌زنی ارینجیوم استفاده شد. پارامترهای جوانه‌زنی شامل دمای پایه (Tb)، دمای مطلوب (To)، حداقل رطوبت لازم برای آغاز جوانه‌زنی (Wpb)، ضریب کاهشی (b) و انحراف معیار (Sigma) تحت تاثیر سطوح مختلف دما و رطوبت با استفاده از مدل هیدروترمال‌تایم به ترتیب 39/2، 52/23، 93/0-، 13/0 و 34/0 به‌دست آمدند. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که سرعت و درصد جوانه‌زنی در دمای پایه تا پتانسیل 4- بار افزایش یافت و در دمای اپتیمم این خصوصیات جوانه‌زنی به بیشترین مقدار خود رسید. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این آزمایش می‌توان گفت که بذرهای گیاه چوچاق در دماهای خیلی پایین و خیلی بالا به تنش خشکی مقاومت نداشته و در دمای 20 درجه سانتی‌گراد بیشترین مقاومت را از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها