تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخت کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

4 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کاربرد درست علفکشها برای کنترل انتخابی و اقتصادی علفهایهرز بدون آسیب به محیط و گیاه زراعی یکی از موفقیت­های مهم در کشاورزی مدرن محسوب میشود. به­منظور بررسی اثرات افزایشی، هم­افزاییویا هم­کاهی اختلاط علف­کش­های کلودینافوپ­پروپارژیل و سولفوسولفورون بر روی گیاه زراعی گندم و علف­های­هرز باریک‌برگ یولاف­وحشی­زمستانه و فالاریس بذرکوچک با استفاده از منحنی­های هم­اثر، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار درگلخانهتحقیقاتیدانشگاه علوم­کشاورزی ­و منابع­طبیعی­گرگان در سال 1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل هشت دُز علف­کش­ها با پنج نسبت اختلاط0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 بودند. تابع لوگ لجستیک به پاسخ وزن خشک گیاهان در مقابل دزهای مختلف علف‌کش­ها برای هر نسبت اختلاط برازش و مقادیر علف‌کش مورد نیاز برای 50 درصد بازدارندگی رشد گیاهان مورد آزمایش GR50)) برآورد گردید. پس از برآورد میزان GR50 برای هر یک از نسبت‌ها، از منحنی‌ها و مدل­های هم­اثر برای تعیین اثر اختلاط دو علف‌کش‌های سولفوسولفورون و کلودینافوپ­‌پروپارژیل استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که مقدار کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون لازم برای 50 درصد کاهش وزن‌خشک برای علف­های‌هرز یولاف‌ وحشی زمستانه به­ترتیب 437/0 ، 719/1 و برای فالاریس بذرکوچک به‌ترتیب 312/0 و 952/0 درصد دز توصیه شده این علف‌کش‌ها می باشد که با افزایش سهم سولفوسولفورون در اختلاط، مقدار  GR50 نیز افزایش یافت. اختلاط علف‌کش­های سولفوسولفورون و کلودینافوپ­پروپارژیل در دز یک برابر توصیه شده تأثیری روی گندم نداشت.

کلیدواژه‌ها