تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 کارشناس جنگل و مرتع

3 عضو هئیت علمی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روش‏های کنترل مکانیکی و شیمیایی علفهای هرز بر عملکرد پیاز خوراکی در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان آزمایشی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با 8 تیمار در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز جهاد کشاورزی دهستان شمیل از توابع شهرستان بندرعباس در سال زراعی 95-1394 انجام شد. تیمارها شامل: شاهد (بدون کنترل)، اکسی فلورفن(گل) (EC%24) به میزان 2 لیتر در هکتار، ستوکسیدیم(نابواس) (EC%12.5) به میزان 3 لیتر در هکتار، هالوکسی فوپ آرمتیل استر(گالانت سوپر) (EC%10.8) به میزان 0/75 لیتر در هکتار، اگزادیازون(رونستار) (EC%48) به میزان 3 لیتر در هکتار، کلرتان دی متیل(داکتال) (WP%75) به میزان 8 کیلوگرم در هکتار، ایوکسنیل(توتریل) (EC%22.5) به میزان 2 لیتر در هکتار و وجین (کنترل علف‎های هرز در تمام دوره‎های رشد) بود. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم، وزن خشک علف‎های هرز و عملکرد پیاز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت، در بین تیمارهای آزمایشی روش مکانیکی(وجین) بالاترین اثر بر تراکم، وزن خشک علف‎های هرز و عملکرد پیاز داشت. بطوری که عملکرد پیاز را به میزان 50/5 تن در هکتار افزایش داشت. در بین علف‏کش‎ها، علف‏کش اکسی فلورفن(در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز) بعد از روش مکانیکی بیشترین تاثیر بر تراکم، وزن خشک علف‏های هرز و عملکرد پیاز را به خود اختصاص داد. بطوریکه تراکم و وزن خشک علف‎های هرز را به ترتیب 65/2، 63/1 درصد کاهش و عملکرد پیاز به میزان 509 درصد افزایش داد. در مجموع، کارایی علف‎کش اکسی فلورفن و ایوکسینیل در کنترل علف‎های هرز سلمه تره، تاج خروس، پنیرک، خرفه و اویارسلام مطلوب بود. کلرتال دی متیل بر تاج خروس و اویارسلام، اگزادیازون بر پنیرک، تاج‏خروس و اویارسلام و علف‎کش هالوکسی فوپ آرمتیل بر کنترل سلمه تره، خرفه و اویارسلام نسبتاً مطلوب بود. در درجه اول روش مکانیکی(وجین) با کنترل مطلوب علف‏‎های هرز و با داشتن بیشترین عملکرد پیاز تیمار برتر آزمایش بوده و در درجه دوم علف‎کش اکسی فلورفن و در درجه بعدی علف‎کش اگزادیازون و ایوکسیل در استان هرمزگان قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها