برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت شیمیائی علف‌های هرز جز مهمی از برنامه های مدیریتی تولید محصولات زراعی است. زمان کاربرد علف‌کش در افزایش کارائی علف‌کش بسیار حائز اهمیت است. آزمایشی مزرعه‌ائی بمنظور بررسی اثر زمان و غلظت‌های نیکوسولفورون بر رقابت ذرت و جانسون‌گراس انجام شد. آزمایش بصورت اسپیلت پلاتو در سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل غلظت های 0، 1، 5/1، 2، 5/2 کیلوگرم در هکتار و کرت‌های فرعی شامل سه زمان کاربرد علف‌کش 4-2 برگی، 6-4 برگی و 8-6 برگی ذرت بود. پارامترهای رشدی ذرت شامل ارتفاع، سطح برگ و زیست توده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد، بیشترین ارتفاع، سطح برگ و زیست توده ذرت با کاربرد غلظت 5/1 کیلوگرم در هکتار و در مرحله 4-2 برگی ذرت بدست آمد که تفاوت معنی‌داری با غلظت توصیه شده علف‌کش و غلظت بالاتر از آن نداشت. با تاخیر در کاربرد علف‌کش ارتفاع و زیست توده جانسون‌گراس افزایش پیدا می‌کند و رقابت بین ذرت و جانسون‌گراس بوجود می‌آید. این امر سبب کاهش شاخص‌های رشدی ذرت می‌شود. مطالعه حاضر اثر اصلی غلظت علف‌کش را در تغییر برهمکنش علف هرز- گیاه زراعی را نشان می‌دهد. مدیریت موفق، رقابت را با استفاده از غلظت‌های پائین علف‌کش به نفع گیاه زراعی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و زیست محیطی در تولید پایدار محصولات زراعی تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌ها