بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آگرواکولوژی- گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

3 مربی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت