بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت