بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد