بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور