مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیات علمی بخش تحقیقات علف های هرز مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور