کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خوزستان، بخش تحقیقات گیاهپزشکی

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور- بخش تحقیقات علوم علفهای هرز