تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه گیاهپزشکی کشور

3 کارشناس ارشد اصلاح نباتات، صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران