اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد