بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد.

2 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران.