تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

4 استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران.