پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار، کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز روی عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در ورامین و کرج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، آزمایشگاه گیاهپزشکی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.