بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشجوی دکتری تخصصی علفهای هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران