مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری