مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد، گروه زراعت، فیروز آباد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد گرگان

3 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز