کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری علف هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد بخش آفات و بیماریها، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.