کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات چغندرقند

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران