اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکترای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران