بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دکتری علف های هرز دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه