مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه گیاهپزشکی کشور

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان