بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی کشور

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس