بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز