کنترل زراعی، مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز کلزا (Brassiaca napus L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان