بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 بخش تحقیقات علف هایهرز، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور