تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

5 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز