سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور