بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان – زنجان- ایرا

2 موسسه گیاه پزشکی کشور- تهران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان – زنجان- ایران